کانکتور مفصل (موف)​

خانه    کانکتور مفصل (موف)​

کانکتور مفصل (موف)

شرح : برای اتصال و ارتباط کابل های هوایی عایق (ABC) در شبـکه های توزیع کابـل خود نگهدار مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول برای دسته کابـل های تا سایز 16_25_35_50_70 مورد استفاده قرار می گیرد .

 • کد محصول: co1060/2
 • بسته بندی: 65 قطعه
 • سطح مقطع: Al 25 and Al 25
 • وزن کارتن (Kg): 4
 • ابعاد کارتن (cm): 25*20*10

کانکتور مفصل (موف)

شرح : برای اتصال و ارتباط کابل های هوایی عایق (ABC) در شبـکه های توزیع کابـل خود نگهدار مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول برای دسته کابـل های تا سایز 16_25_35_50_70 مورد استفاده قرار می گیرد .

 • کد محصول: co1060/3
 • بسته بندی: 65 قطعه
 • سطح مقطع: Al 35 and Al 35
 • وزن کارتن (Kg): 3/8
 • ابعاد کارتن (cm): 25*20*10

کانکتور مفصل (موف)

شرح : برای اتصال و ارتباط کابل های هوایی عایق (ABC) در شبـکه های توزیع کابـل خود نگهدار مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول برای دسته کابـل های تا سایز 16_25_35_50_70 مورد استفاده قرار می گیرد .

 • کد محصول: co1060/4
 • بسته بندی: 65 قطعه
 • سطح مقطع: Al 50 and Al 50
 • وزن کارتن (Kg): 3/8
 • ابعاد کارتن (cm): 25*20*10

کانکتور مفصل (موف)

شرح : برای اتصال و ارتباط کابل های هوایی عایق (ABC) در شبـکه های توزیع کابـل خود نگهدار مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول برای دسته کابـل های تا سایز 16_25_35_50_70 مورد استفاده قرار می گیرد .

 • کدهای محصولات: co1060/1
 • بسته بندی: 65 قطعه
 • سطح مقطع: Al 16 and Al 16
 • وزن کارتن (Kg): 4
 • ابعاد کارتن (cm): 25*20*10

کانکتور مفصل (موف)

شرح : برای اتصال و ارتباط کابل های هوایی عایق (ABC) در شبـکه های توزیع کابـل خود نگهدار مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول برای دسته کابـل های تا سایز 16_25_35_50_70 مورد استفاده قرار می گیرد .

 • کد محصول: co1060/5
 • بسته بندی: 65 قطعه
 • سطح مقطع: Al 70 and Al 70
 • وزن کارتن (Kg): 3/6
 • ابعاد کارتن (cm): 25*20*10