کانکتور افزایش انشعاب 1 به 2

خانه    کانکتور افزایش انشعاب 1 به 2

کانکتور افزایش انشعاب 1 به 2

شرح : کانکتور چند جزیی طرح ویژه ای است که افزایش تعداد انشـعابات را به طـور همزمـان تا حداکثر دو انشعاب تسهیل می سازد . هر انشعاب گیری فرعی توسط عملکرد پیچ مجزایی ایجاد می گردد . این کانکتور دارای تنوع نفوذی و شیار موازی می باشد .گشتاور بستن پیچ 15Nm می باشد .
  • کد های محصولات: IPC1005/1
  • بسته بندی: 80 قطعه
  • سطح مقطع: Al 2*(10-35) / Cu 2*(1.5-25)
  • وزن کارتن (Kg):  11
  • ابعاد کارتن (cm): 37*25*23

کانکتور افزایش انشعاب 1 به 2

شرح : کانکتور چند جزیی طرح ویژه ای است که افزایش تعداد انشـعابات را به طـور همزمـان تا حداکثر دو انشعاب تسهیل می سازد . هر انشعاب گیری فرعی توسط عملکرد پیچ مجزایی ایجاد می گردد . این کانکتور دارای تنوع نفوذی و شیار موازی می باشد .گشتاور بستن پیچ 15Nm می باشد .
  • کد محصول: IPC1005/2
  • بسته بندی: 56 قطعه
  • سطح مقطع: Al 2*(10-35) / Cu 2*(1.5-25)
  • وزن کارتن (Kg): 11
  • ابعاد کارتن (cm): 37*25*23