کانکتور آلومنیومی دو پیچه

خانه    کانکتور آلومنیومی دو پیچه

کانکتور آلومنیومی دو پیچه

شرح : برای اتصـال از آلـومینیوم به آلـومینیوم درمقاطعی از شبـکه کابـل خود نگـهدارکه کشش های مکانیـکی را شامل نشود کاربرد دارد .گشتاور ترکمتر توصیه شده برای ارتباط دو طرف بسیار ضروری است . بدنه کانکتور از جنس آلومینیوم مقاوم به خوردگی با رسـانایی بالا و مـقاومت الکـتریکی کم ساخته شـده است .گشتاور بستن پیچ 15Nm می باشد .

  • کد های محصولات: CO1101
  • بسته بندی ها: 50 قطعه
  • سطح مقطع: Main: Al 35-70 –  Tap: Al 35-70
  • وزن کارتن (Kg): 16
  • ابعاد کارتن (cm): 37*25*23

کانکتور آلومنیومی دو پیچه

شرح : برای اتصـال از آلومینـیوم به آلومینیوم است درمقاطعی از شبکه کابل خودنگهدارکه کشـش های مکانیکی را شـامل نشـود کاربرد دارد . گشتاورترکمتر توصیه شده برای ارتباط دوطرف بسیار ضروری است بدنه کانکتور ازجنس آلـومینیوم مقـاوم به خـوردگی با رسـانایی بالا و مقـاومت الکتـریکی کـم سـاخته شده است . گشـتاور بسـتن پیچ 21Nm می باشد .

  • کد محصول: CO1003
  • بسته بندی: 100 قطعه
  • سطح مقطع: Main: Al 6-95 – Tap: Al 6-95
  • وزن کارتن (Kg): 12/5
  • ابعاد کارتن (cm): 37*25*23