فشار ضعیف

خانه    فشار ضعیف

براکت سه خانه

شرح :تجهیزی اختصاصی برای اتصال سيم هاي شبکه های روشنایی در تونل ها ست. کانکتور مورد استفاده در این تجهیز از مدلIPC1001 می باشد که قابلیت نصب و بهره برداری را در خطوط حامل جریان بدون برداشتـن عایق بوجود مي آورد. هر براکت با استفاد از سه کانکتور قابليت انشعاب گيري براي یک عدد چراغ را داراست .

براکت نه خانه

شرح : تجهیزی اختصاصی برای اتصال سيم هاي شبکه های روشنایی در تونل ها ست. کانکتـور مورد استفاده در این تجهیز از مدلIPC1001 می باشد که قابلیت نصـب و بهره برداری را در خطـوط حامل جریان بدون برداشتن عایق بوجود مي آورد. هر براکت با استفاد از نه کانکتور قابليت انشعاب گيري براي سه عدد چراغ را داراست .

آچار آلن

 • کد محصول: W13
 • بسته بندی: 20 قطعه
 • وزن کارتن (Kg): 2
 • ابعاد کارتن(cm): 25*20*10 

جداکننده کابل

شرح : هنگام نصب کانکتورها و کلمپ ها بر روی کابل خودنگهدار می توان از این آچار بـرای جدا نمودن رشته های کابل استفاده نمـود . همچنین هنـگام نصـب کلمـپ آویز نیز می توان این آچـار را بـرای جدا نمودن مسنجر از کابل خودنگهدار مورد استفاده قرار داد.
 • کد محصول: W11
 • بسته بندی: 20 قطعه
 • وزن کارتن (Kg): 10
 • ابعاد کارتن (cm): 37*25*23

آچار کانکتور جنرال

شرح : به عنوان ابزار کمـکی بـرای بسـتن و نصب کردن کلیه کانکتور ها مـورد استفاده قرار می گیرد . استفاده از دستکش عایق هنگام کار با این قطعه لازم است .
 • کد محصول: W17
 • بسته بندی: 20 قطعه
 • وزن کارتن (Kg): 4
 • ابعاد کارتن (cm): 25*20*10

درپوش انتهایی کابل (اندکپ)

شرح : هنگام نصب کانکتورها و کلمپ ها بر روی کابل خودنگهدار می توان از این آچار بـرای جدا نمودن رشته های کابل استفاده نمـود . همچنین هنـگام نصـب کلمـپ آویز نیز می توان این آچـار را بـرای جدا نمودن مسنجر از کابل خودنگهدار مورد استفاده قرار داد.
 • کد محصول: EC0101
 • بسته بندی: 1000 قطعه
 • سطح مقطع: AL/CO 16-95
 • وزن کارتن (Kg): 5
 • ابعاد کارتن(cm): 37*25*23

تسمه محافظ کابل

شرح : تسمه محافظ کابل جهت محافظت دوبل از مسنجر کابل خودنگهدار در برابر افتادگی های احـتمالی به علت عواملی از قبیل باد و تنش های مکانیکی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد .
 • کد محصولات: SU1111 – SU1112 -SU1113
 • بسته بندی: 40 قطعه و 100 قطعه
 • سطح مقطع ها : آلومینیوم / 24cm – گالوانیزه / 24cm – آلومینیوم / 33cm
 • وزن های کارتن ها (Kg): 3 – 4 – 11
 • ابعاد کارتن (cm): 25/20/10 و 37/25/23

کلمپ آویز دایکاست

شرح :قابل کاربرد در شبکه کابل های هوایی با مسنجر عایق در خطوط مستقیم و یا تا حداکثر 90 درجه زاویه می باشد . گشتاور بسـتن پیچ 15Nm می باشد .
 • کد محصول: SU1102/1
 • بسته بندی: 40 قطعه
 • سطح مقطع: Massenger 16-70
 • وزن کارتن (Kg): 8
 • ابعاد کارتن (cm): 37*25*23

وینچ کلمپ (کلمپ سرویس مشترکین)

 • کد محصول: TE1005
 • بسته بندی: 100 قطعه
 • وزن کارتن (Kg): 4
 • ابعاد کارتن (cm): 37*25*23

کلمپ کششی سه پیچه

شرح :جهت کشش و نگه داشتن کابل های خود نگهدار فشار ضعیف در شبکه های با مسنجر عایق و درکلیه شرایط آب و هوایی قابل استفاده می باشد.

 • کد محصول: TE1001
 • بسته بندی: 28 قطعه
 • سطح مقطع: Al 16-70
 • وزن کارتن (Kg): 15
 • ابعاد کارتن (cm): 37*32*15

کلمپ کششی آلومینیومی با سیم استیل

شرح :جهت کشش و نگه داشتن کابل های خود نگهدار فشار ضعیف در شبکه های با مسنجر عایق و درکلیه شرایط آب و هوایی قابل استفاده می باشد .
 • کد های محصول: TE1003/111 – TE1003/31 – TE1003/3B
 • بسته بندی: 30 قطعه
 • سطح مقطع: Massenger 16-25 – Massenger 50-70 – Massenger 16-25
 • وزن کارتن (Kg): 15 
 • ابعاد کارتن(cm): 37*32*15

کاور B3

شرح : به عنوان کاور عایق کننده برای کانکتور های با سطح مقـطع هادی از 50 تا240 میلی متر مربع مورد استفاده قرار می گیرد .
 • کد محصول: B3
 • بسته بندی: 24 قطعه
 • وزن کارتن (Kg): 2
 • ابعاد کارتن (cm): 48*16*23

کاور B2

شرح : به عنوان کاور عایق کننـده برای کانکـتور های با سطح مقطع هادی تا 120 میلی متر مربع مورد استفاده قرار می گیرد .

 • کد محصول: B2
 • بسته بندی: 50 قطعه
 • وزن کارتن (Kg): 3
 • ابعاد کارتن (cm): 48*16*23

کانکتور مفصل (موف)

شرح : برای اتصال و ارتباط کابل های هوایی عایق (ABC) در شبـکه های توزیع کابـل خود نگهدار مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول برای دسته کابـل های تا سایز 16_25_35_50_70 مورد استفاده قرار می گیرد .

 • کدهای محصولات: co1060/1 – co1060/2 – co1060/3 – co1060/4 – co1060/5
 • بسته بندی: 65 قطعه
 • سطح مقطع: Al 16 … 70 AL 
 • وزن کارتن (Kg): از 3.6 – 4 
 • ابعاد کارتن (cm): 25*20*10

کانکتور آلومنیومی دو پیچه

شرح : برای اتصال از آلومینیوم به آلومینیوم است درمقاطعی از شبکه کابل خـودنگهدارکه کشـش های مکانیکی را شامل نشود کاربرد دارد . گشتاور ترکمتر توصیه شده برای ارتباط دوطرف بسیار ضروری اسـت بدنه کانکتور از جنس آلـومینیوم مقـاوم به خـوردگی با رسـانایی بالا و مقـاومت الکتـریکی کـم سـاخته شده است . گشـتاور بسـتن پیچ 21Nm می باشد .

 • کد محصول: CO1101
 • بسته بندی: 50 قطعه
 • سطح مقطع: Main: Al 35-70 –  Tap: Al 35-70
 • وزن کارتن (Kg): 16
 • ابعاد کارتن (cm): 37*25*23

کانکتور آلومنیومی دو پیچه

شرح : برای اتصـال از آلـومینیوم به آلـومینیوم درمقاطعی از شبـکه کابـل خود نگـهدارکه کشش های مکانیـکی را شامل نشود کاربرد دارد .گشتاور ترکمتر توصیه شده برای ارتباط دو طرف بسیار ضروری است . بدنه کانکتور از جنس آلومینیوم مقاوم به خوردگی با رسـانایی بالا و مـقاومت الکـتریکی کم ساخته شـده است .گشتاور بستن پیچ 15Nm می باشد .

 • کد های محصولات: CO1101 – CO1003
 • بسته بندی ها: 50 قطعه – 100 قطعه
 • سطح مقطع: Main: Al 35-70 –  Tap: Al 35-70 – Main: Al 6-95 – Tap: Al 6-95
 • وزن کارتن (Kg): 16 – 12/5
 • ابعاد کارتن (cm): 37*25*23

کانکتور فول بی متال دو پیچه

شرح : برای اتصال از آلومینیوم به مس درمقاطعی ازشبکه که کشش های مکانیکی را شامل نشود کاربرد دارد. بدنه کانکتور از جنس آلومینیوم پوشش داده شده با قلع ساخته شده است . گشتاور بسـتن پیچ 40Nm می باشد .
 • کد محصول: CO1045
 • بسته بندی: 16 قطعه
 • سطح مقطع: Main: Al/Cu 50-240 – Tap: Al/Cu 50-240
 • وزن کارتن (Kg): 5
 • ابعاد کارتن (cm): 25*20*10

کانکتور ارتباط سیم به کابل (32 دندانه)

شرح : برای اتصال سیم های آلـومینیوم و مس به هـادی های عایق آلومینیوم و مس استفاده می شود . پیچ تعبیه شده بر روی کانکتور عایـق است . این کانکتور قابلیت نصب بر روی خطوط حامل جریان ( Hot Line ) را بدون برداشتن عایق هادی داراست .

 • کد محصول: IPC1008
 • بسته بندی: 50 قطعه
 • سطح مقطع: Main: Al 6-95/ Cu 
 • وزن کارتن (Kg): 7
 • ابعاد کارتن (cm): 37*32*15

کانکتور افزایش انشعاب 1 به 4

شرح : کانکتور چنـد جزیـی طـرح ویژه ای است که افـزایش تـعداد انشعـابات را به طور همـزمان تا حداکثـر چهار انشعاب تسـهیل می سازد . هر انشعاب گیری فرعی توسط عملکرد پیچ مجزایی ایجاد می گردد . این کانکتور دارای تنوع نفوذی و شیار موازی می باشد . گشتاور بسـتن پیچ 15Nm می باشد .
 • کد محصول: IPC1006/1 
 • بسته بندی: 30 قطعه
 • سطح مقطع: Al 4*(10-35) / Cu 4*(1.5-25) – Al 4*(10-35) / Cu 4*(1.5-25)
 • وزن کارتن (Kg): 11
 • ابعاد کارتن (cm): 37*25*23

کانکتور افزایش انشعاب 1 به 2

شرح : کانکتور چند جزیی طرح ویژه ای است که افزایش تعداد انشـعابات را به طـور همزمـان تا حداکثر دو انشعاب تسهیل می سازد . هر انشعاب گیری فرعی توسط عملکرد پیچ مجزایی ایجاد می گردد . این کانکتور دارای تنوع نفوذی و شیار موازی می باشد .گشتاور بستن پیچ 15Nm می باشد .
 • کد های محصولات: IPC1005/1  – IPC1005/2
 • بسته بندی: 56 قطعه
 • سطح مقطع: Al 2*(10-35) / Cu 2*(1.5-25)
 • وزن کارتن (Kg):  11
 • ابعاد کارتن (cm): 37*25*23

کانکتور ارتباط کابل به کابل بدون مهره سربر

شرح :جهت انشعاب گیری از کابل خودنگهدار اصلی در شبکه مورد استفاده قرار می گیرد . عموما برای اتصال ترکیبات هادی های انشعاب و اصلی از مس و آلومینیوم به کار می رود . گشتاور بسـتن پـیـچ 15Nm می باشد .
 • کد محصول: IPC1004/1
 • بسته بندی: 40 قطعه
 • سطح مقطع: Main: Al/Cu 25/120 – Tap: Al/Cu 16/95
 • وزن کارتن (Kg): 8
 • ابعاد کارتن (cm): 37*32*15

کانکتور ارتباط کابل به کابل با مهره سربر

شرح :جهت انشعاب گیری از کابل خودنگهدار اصلی در شبکه مورد استفاده قرار می گیرد . عموما برای اتصال ترکیبات هادی های انشعاب و اصلی از مس و آلومینیوم به کار می رود .
 • کد محصول: IPC1004 AL
 • بسته بندی: 40 قطعه
 • سطح مقطع: Main: Al/Cu 25/120 – Tap: Al/Cu 16/95
 • وزن کارتن (Kg): 8
 • ابعاد کارتن (cm): 37*32*15

کانکتور انشعاب مشترکین بدون مهره سربر

شرح : کانکتور عموما برای اتصـال انـواع ترکیبات هـادی های انشعاب و اصلی از مس و آلومینیوم به کار می رود . قابلیت نصب بر روی خطوط حامل جریان (Hot Line) را بدون برداشتن عایق هـادی ها داراست . گشتاور بستن پیچ 15Nm می باشد .
 • کد محصول: IPC1001/1
 • بسته بندی: 200 قطعه
 • سطح مقطع: Main: Al/Cu 16/95 – Tap: Al/Cu 1.5/10
 • وزن کارتن (Kg): 10
 • ابعاد کارتن (cm): 36*24*18

کانکتور انشعاب مشترکین با مهره سربر

 • کد محصول: IPC1003 AL
 • بسته بندی: 100 قطعه
 • سطح مقطع: Main: Al/Cu 25/95 – Tap: Al/Cu 6/35
 • وزن کارتن (Kg): 10
 • ابعاد کارتن (cm): 37*25*23

کانکتور ارتباط کابل به کابل

شرح : برای اتصال سیم های آلـومینیوم و مس به هـادی های عایق آلومینیوم و مس استفاده می شود . پیچ تعبیه شده بر روی کانکتور عایـق است . این کانکتور قابلیت نصب بر روی خطوط حامل جریان ( Hot Line ) را بدون برداشتن عایق هادی داراست .

 • کد محصول: IPC1002
 • بسته بندی: 50 قطعه
 • سطح مقطع: Main: Al 6-95/ Cu 
 • وزن کارتن (Kg): 7
 • ابعاد کارتن (cm): 37*32*15

کانکتور انشعاب روشنایی با مهره سربر

 
 • کد محصول: IPC1001/2
 • بسته بندی: 100 قطعه
 • سطح مقطع: Main: Al/Cu 16/95 – Tap: Al/Cu 1.5/10
 • وزن کارتن (Kg): 11.5
 • ابعاد کارتن (cm): 36*24*18