تسمه محافظ کابل​

خانه    تسمه محافظ کابل​

تسمه محافظ کابل

شرح : تسمه محافظ کابل جهت محافظت دوبل از مسنجر کابل خودنگهدار در برابر افتادگی های احـتمالی به علت عواملی از قبیل باد و تنش های مکانیکی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد .
 • کد محصول: SU1111
 • بسته بندی: 40 قطعه
 • سطح مقطع: آلومینیوم / 24cm
 • وزن کارتن (Kg): 3
 • ابعاد کارتن (cm): 25/20/10

تسمه محافظ کابل

شرح : تسمه محافظ کابل جهت محافظت دوبل از مسنجر کابل خودنگهدار در برابر افتادگی های احـتمالی به علت عواملی از قبیل باد و تنش های مکانیکی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد .
 • کد محصول: SU1112
 • بسته بندی: 40 قطعه
 • سطح مقطع: گالوانیزه / 24cm
 • وزن کارتن (Kg): 4
 • ابعاد کارتن (cm): 25/20/10

تسمه محافظ کابل

شرح : تسمه محافظ کابل جهت محافظت دوبل از مسنجر کابل خودنگهدار در برابر افتادگی های احـتمالی به علت عواملی از قبیل باد و تنش های مکانیکی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد .
 • کد محصول: SU1113
 • بسته بندی: 100 قطعه
 • سطح مقطع: آلومینیوم / 33cm
 • وزن کارتن (Kg): 11
 • ابعاد کارتن (cm): 37/25/23