اخبار

دریافت تاییدیه توانیر کانکتور ارتباط خط کابل خود نگهدار

کانکتور ارتباط خط کابل خودنگهدار فشار ضعیف مورخ 95/4/8 از شرکت توانیر تاییدیه مطابقت با استاندارد تولید را دریافت نموده است .سطح مقطع قابل بهره برداری برای مسنجر کابل خودنگهدار 70میلیمترمربع می باشد.

دریافت تاییدیه توانیر درپوش کابل خودنگهدار فشار ضعیف (اندکپ)

درپوش کابل خودنگهدار فشارضعیف (25-95) میلیمتر مربع مورخ 95/5/19 از شرکت توانیر تاییدیه مطابقت با استاندارد تولید را دریافت نموده است .

دریافت تاییدیه کانکتور انشعاب 1به4 و 1به2 کابل خودنگهدار فشارضعیف

کانکتورهای انشعاب 1به4 و1به2 کابل خودنگهدار فشارضعیف مورخ 1395/09/28 از شرکت توانیر گواهی مطابق با استاندارد را اخذ نموده است.

حضور در نمایشگاه بین المللی برق ICCI 2018 ترکیه

شرکت مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل از شما همراهان همیشگی در پاویون نماشگاه برق ICCI 2018 (www.ICCI.com.tr/enترکیه با آخرین دستاوردها و راهکارهای این شرکت دعوت به عمل می آورد.

asdasdasdasd

asdad