گواهینامه


کانکتور ارتباط خط کابل خودنگهدار فشار ضعیف ( IPC 1004)

تاییدیه توانیر درپوش کابل خودنگهدار فشار ضعیف (اندکپ) ECO101

تاییدیه توانیر کانکتور انشعاب مشترکین ( IPC1003)

کلمپ آویز کابل خودنگهدار فشار ضعیف(SU 1102)

تاییدیه توانیر مربوط به کانکتورهای انشعاب 1به4 و 1به2 کابل خودنگهدار فشار ضعیف

کانکتور انشعاب روشنایی IPC 1001